Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

Właścicielem i administratorem serwisu (platformy e-learningowej pod nazwą Spoti), za pośrednictwem którego funkcjonuje sklep internetowy https://dagma.ekursy.online/ jest eTechnologie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-162) ul. Filaretów 8/1.

Szczegółowa polityka prywatności oraz wykorzystywania plików cookies znajduje się w tutaj (link https://etechnologie.pl/cookie-policy/).

Administratorem danych w zakresie dostarczania szkoleń ONDemand (dalej: Usługi) jest DAGMA sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach 40-478, ul. Pszczyńska 15 (dalej: DAGMA).

DAGMA na podstawie art. 37 RODO, wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wskazując następujące dane kontaktowe:
E-mail: iod@dagma.pl

DAGMA przetwarza dane osobowe w celu dostarczania Usług swoim Klientom.

DAGMA może przetwarzać dane osobowe na podstawie kilku przesłanek legalizujących, wynikających z art. 6 RODO:

  • Art. 6.1 b RODO – w wyniku realizacji Usług znajdujących się w serwisie https://dagma.ekursy.online/
  • Art. 6.1 c RODO – w wyniku realizacji ciążących obowiązków prawnych, w tym realizacji obowiązków podatkowych;
  • Art. 6.1 f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów DAGMA, na które składają się ustalenia, dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

Odbiorcami danych mogą być pracownicy i podmioty współpracujące z DAGMA oraz dane mogą być przekazywane w sytuacjach, gdy wymagają tego przepisy prawa.

Dane pozyskane za pośrednictwem serwisu https://dagma.ekursy.online/ nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Czas przechowywania danych zależny jest od przesłanek legalizujących i trwa odpowiednio:

  • Art. 6.1 b RODO –   do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy;
  • Art. 6.1 c RODO  –  przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego;
  • Art. 6.1 f RODO  – przez czas pozwalający na obronę przed roszczeniami oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych. Mogą Państwo również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

DAGMA nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do pozyskiwanych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością świadczenia Usług.