Regulamin sklepu internetowego

§ 1. DEFINICJE

 1. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Konsument – Klient, który dokonuje transakcji za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanych w sposób bezpośredni z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Od dnia 1 stycznia 2021r. przepisy dotyczące Konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy, niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady oraz roszczeń w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej co do zasady stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Klient – Konsument lub inny podmiot, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub posiadająca osobowość prawną na mocy ustawy, który zamierza zawrzeć lub zawarł ze Sprzedawcą transakcję w postaci umowy sprzedaży Usług.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 6. Serwis – platforma e-learningowa pod nazwą Spoti, której właścicielem i administratorem jest eTechnologie sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-162), ul. Filaretów 8/1.
 7. Sklep – sklep internetowy, funkcjonujący za pośrednictwem Serwisu, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem https://dagma.ekursy.online/, za pośrednictwem którego zawierane są transakcje między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca –  DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres siedziby: ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130206, REGON 008173852, NIP 6340126068, kapitał zakładowy 75 000,00 zł, numer telefonu: (32) 793 11 80; (32) 259 11 80 lub 800 080 322 (infolinia dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00, koszt połączenia według taryfy operatora), e-mail: szkolenia@dagma.pl. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Sprzedawcę pod marką Autoryzowane Centrum Szkoleniowe DAGMA.
 9. Usługi – dostępne w Sklepie treści cyfrowe w postaci materiałów szkoleniowych i szkoleń w trybie „na żądanie” („on demand”), w szczególności w formie video, nagrań dźwiękowych, prezentacji, których dystrybutorem jest Sprzedawca.  
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia transakcji, określające istotne warunki umowy.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży Usług za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Klient składający zamówienie jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla Sprzedawcy i Klienta wiążące w chwili dokonania przez Klienta zakupów w Sklepie. W chwili złożenia Zamówienia, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego warunki za pomocą checkboxa, wymaganego w formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zawierane są wyłącznie w języku polskim, a zamówienia realizowane są na terenie Polski, chyba że Klient uzgodni ze Sprzedawcą warunki realizacji umowy sprzedaży poza granicami RP.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Informacje o Usługach w Sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 KC, zgodnie z warunkami Regulaminu –  nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu KC.
 2. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: telekomunikacyjne urządzenie końcowe (w szczególności komputer, telefon, tablet) z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 3. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  – naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Klientów, Sprzedawcy oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych;
  – w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych;
  – podejmowanie działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji czy programów negatywnie oddziałujących na innych Klientów, Sprzedającego, bądź Sklep lub Serwis;
  – wykorzystywanie treści zamieszczonych w Sklepie w inny sposób, niż do użytku osobistego.
  4. Zakup Usług w Sklepie wymaga uprzedniej rejestracji konta przez Klienta, a następnie każdorazowego zalogowania się do konta przez Klienta.
  5. Zakup Usług w Sklepie wymaga posiadania adresu e-mail przez Klienta.
  6. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności rejestracja konta, jest nieodpłatne.

§ 4. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza w Sklepie, jeśli Klient podał wszelkie niezbędne, prawidłowe dane i otrzymał potwierdzenie Zamówienia, a także dokonał płatności.
 2. Zakres danych niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia oraz wystawienia faktury, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, jest następujący: 
  1) w przypadku Klienta będącego Konsumentem: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj);
  2) w przypadku pozostałych Klientów: nazwa, NIP,  adres siedziby (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości, kraj), telefon, adres e-mail, imię i nazwisko osoby kontaktowej.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie odbywa się według następującej procedury: 
  1) wybór Usługi, którą Klient zamierza kupić, na stronie głównej Sklepu.
  2) kliknięcie w symbol wybranej Usługi skutkuje wyświetleniem szczegółowych informacji oraz zaproszenia do zawarcia umowy zakupu danej Usługi, za pomocą przycisku „Zapisz się na szkolenie” .
  3) kliknięcie w przycisk „Zapisz się na szkolenie” skutkuje wyświetleniem specyfikacji Usługi wraz z jej ceną.
  4) po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka”, dostępne są opcje:
  a. „Zobacz koszyk” , która umożliwia opcjonalne wpisanie kodu rabatowego, a następnie przejście do następnego kroku za pomocą przycisku „Przejdź do kasy” który przekierowuje do formularza Zamówienia lub
  b. „Zamówienie”, która przekierowuje do formularza Zamówienia.
  5) prawidłowe wypełnienie formularza następuje poprzez podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa odstąpienia od umowy oraz oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
  6) kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” będzie możliwe tylko, jeśli wszystkie wymagane pola zostaną prawidłowo wypełnione. Sklep automatycznie dokonuje sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeżeli któreś z wymaganych pól nie zostanie wypełnione lub będzie zawierało nieprawidłowe dane, zostanie wyświetlona stosowna informacja. W takim wypadku należy uzupełnić lub poprawić dane i ponownie kliknąć „Kupuję i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W chwili złożenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  7) w momencie podania po raz pierwszy w Sklepie adresu e-mail Klienta, zostanie automatycznie utworzone konto Klienta. Jeżeli konto z adresem e-mail podanym w formularzu zamówienia zostało już uprzednio zarejestrowane, Klient powinien się zalogować do swojego konta.
  8) po złożeniu Zamówienia wyświetli się podstrona z potwierdzeniem przyjęcia i numerem Zamówienia oraz możliwością wyboru sposobu płatności. Jednocześnie, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.
  9) warunkiem realizacji Zamówienia jest uprzednie dokonanie płatności za zamówioną Usługę. Brak zapłaty zgodnie z Zamówieniem równoznaczny jest z odstąpieniem przez Klienta od Zamówienia, które zostaje anulowane.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane automatycznie w ciągu 5 dni od daty otrzymania 100% zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Zapłata ceny zakupu Usługi jest dokonywana w polskich złotych.
 7. Z tytułu zakupu Klient zawsze otrzymuje fakturę, wysyłaną elektronicznie (tzw. faktura elektroniczna) w postaci pliku PDF. Na życzenie Klienta faktura może zostać mu wysłana w formie papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego – w tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy oraz płatność elektroniczną (szybka płatność on-line, płatność blik, płatność kartą płatniczą).
 2. Dostawcą usług polegających na realizacji płatności elektronicznych jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 1. Jeżeli Klient wybrał płatność elektroniczną, należy kliknąć w przycisk „Dokonaj płatności” wyświetlony po złożeniu Zamówienia wraz z potwierdzeniem jego złożenia. Po wybraniu tej opcji, Klient zostanie przeniesiony na stronę systemu eCard, gdzie w celu dokonania płatności powinien postępować zgodnie z instrukcjami i zasadami obowiązującymi w tym systemie.  
 2. Sprzedawca nie jest właścicielem systemueCardReklamacje dotyczące tego systemu, są rozpatrywane zgodnie z regulaminem dostępnym w serwisie eCard
 3. Aktualne informacje na temat operatorów płatności są dostępne pod adresem https://www.przelewy24.pl/

§ 6. DOSTAWA

 1. Zakupiona Usługa jest dostarczana w terminie określonym w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 2. Dostawa jest realizowana w wersji elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia w postaci danych dostępowych do Usługi.
 3. Klient nie ponosi kosztów dostarczenia danych dostępowych do Usługi.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Od dnia 1 stycznia 2021r. postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Uprawnionych tj. do Konsumenta oraz do osoby fizycznej, zgodnie z § 1 ust. 2 Regulaminu.
 2. Uprawniony ma prawo odstąpić od umowy zakupu Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Uprawnionego oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 3. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Powyższa informacja została zawarta w formie oświadczenia (checkboxa) o treści: „Akceptuję rezygnację z możliwości odstąpienia od umowy, w momencie dokonania płatności i otrzymania dostępu do Usługi”, wymaganego w formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia.

§ 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w szczególności w przypadku gdy okaże się, że dostarczony Usługa jest niezgodna z Zamówieniem.
 2. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: sklep@dagma.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres DAGMA sp. z o.o., ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice, podając co najmniej numer zamówienia oraz oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klient otrzymuje w formie, w której wniósł reklamację, chyba że w treści reklamacji Klient zastrzegł, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i podał niezbędne dane do skorzystania z tej formy.  
 4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

§ 10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych w trakcie procedury składania Zamówienia jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, aby spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę można uzyskać informację, kontaktując się z inspektorem danych osobowych w następującej formie:
  1) telefonicznie pod numerem: (32) 259 11 46, lub
  2) za pośrednictwem poczty elektronicznej:  iod@dagma.pl, lub
  3) listownie pod adresem: DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Inspektor Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice.
 3. Dane osobowe Klientów uzyskane przez złożenie Zamówienia wykorzystywane są w następujących celach:
  1) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Usługi – podstawa przetwarzania:  art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO;
  2) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych organom ochrony prawnej) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO;
  3) ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy sprzedaży Usługi, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
  4) marketingu Usług, prowadzenia badań statystycznych, celach analitycznych, badania satysfakcji Klientów, realizacji prawnie uzasadnionych interesów (tj. ulepszanie oferowanych Usług) – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO;
  5) marketingu Usług, w tym organizacji wydarzeń i szkoleń w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit „a” RODO oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  6) obsługi formularza kontaktowego w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na wykorzystanie danych w tym celu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit „a” RODO.
 4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane:
  1) przez okres realizacji Zamówienia oraz po jego wykonaniu w celu pełnego rozliczenia się stron, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży Usługi (2 lata), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się  konieczność zapłaty podatku z tytułu sprzedaży Usługi,
  2) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub przez czas trwania celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie realizacji Zamówienia, w tym podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Sprzedawcy, dostawcy i producenci Usług. Dane osobowe – w przypadkach określonych przepisami prawa – będą musiały być przekazane uprawnionym organom ochrony prawnej w tym policji lub prokuraturze.
 2. Klientom przysługują następujące prawa dotyczące danych osobowych:
  1) dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Sprzedawca przetwarza dane Klienta, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
  2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy zdaniem Klienta są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Sprzedawcę i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania;
  4) usunięcia przetwarzania danych osobowych, które przetwarzane są przez Sprzedawcę bezpodstawnie;
  5) przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Klienta.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:
  1) wobec przetwarzania dotyczących Klienta danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzedawcy po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
  2) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy. Sprzedawcy, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Sprzedawca wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Klienta interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy zdaniem Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę odbywa się z naruszeniem prawa.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne to wystawienia i przesłania faktury oraz monitorowania płatności, nie będą natomiast profilowane.
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

  § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby uwzględnić zmiany w Usługach lub sposobie prowadzenia działalności, w tym nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści; wynikające z regulacji prawnych lub związanych z bezpieczeństwem, w tym aby zapobiec nadużyciom lub szkodom.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca zamieści informację w Sklepie. Klient w zakresie danego Zamówienia nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu tego Zamówienia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Regulamin z dn. 01-02-2021r.